Играта в предучилищна възраст

играта Децата от 3 до 7 годишна възраст попадат в периода на предучилищна възраст. През този възрастов период децата посещават детска градина, където усвояват навици за самообслужване, нравствени правила, норми на поведение и придобиват умения за общуване с връстници и възрастни. През този възрастов период играта е основен вид дейност за всяко дете. Дейност, в която децата влагат цялото си старание.

Съществуват много научни теории за играта.

Автори като Фройд, Пиаже, Виготски, Грос, Елконин, Петрова, Витанова, Велева и много други са единодушни за голямото влияние на играта върху цялостното детско развитие.

Според различните теории играта е дейност. Дейност, в която се създават предпоставките за развитие на другите основни дейности, като учебната и трудовата. Чрез играта се развиват психичните процеси и се осъществява развитието на детската личност.

Играта в предучилищна възраст поставя началото на активната социализация на детето. Чрез нея децата развиват и реализират взаимоотношенията с връстниците си, формират определени норми на поведение, които поставят началото на нравствените чувства. От това можем да си изведем извод, че в предучилищна възраст играта изпълнява специални функции, определящи качествените преобразувания в личността и развитието на всяко дете.

Детските игри притежават определена специфика и можем да ги класифицираме по следния начин:

Предметни игри

Тези игри се осъществяват с предмети от заобикалящата среда. Децата започват да играят с предметни игри още в първите месеци след раждането си и продължават да играят с тях и в по-късна възраст. За игра в предметните игри децата използват пластмасови или гумени играчки, топки, кубчета. Чрез тях децата опознават околния свят и свойствата на предметите – цветовете, формата, големината и материала, от който са направени.

Сюжетно-ролеви игри

Една от най-важните характеристики на тези игри е, че те отразяват различни страни от живота, социалните взаимоотношения и различните професии. Те притежават влияние върху детската личност и са реално отражение на социалния живот на възрастните.

Сюжетът в сюжетно-ролевата игра е задължително продиктуван от видяното, чутото и преживяното от всяко дете. Той може да отразява отношението между родителите, другите членове на семейството, филми, случки от ежедневието и др. Така децата хранят куклите, пресъздават дейността на медицинските работници, пожарникарите, полицаите, работата на продавачите и шофьорите и т.н.

Чрез сюжетно – ролевата игра децата задоволяват своята потребност да участват в живота на възрастните и да развиват самостоятелност. Като реално отражение на социалния живот на възрастните сюжетно- ролевата игра с определен сюжет може да бъде разигравана в продължение на седмици и месеци. По този начин се осъществява по – трайно закрепване на определен социален опит в поведението на детето, решават се конкретни възпитателни и познавателни задачи и се допринася за детското личностно развитие.

Игри с правила

Тези игри имат готово съдържание и предварително определена последователност на действията. Игрите с правила се характеризират с предварително установени правила, които трябва да се спазват. Без тези правила детето не може да участва. По своята същност игрите с правила се делят на подвижни и дидактически.

Подвижни игри

Такива са всички спортни игри. По-голямата част от тези игри имат състезателен характер. В началото това е състезание между две единични или две малки групи деца, които не са вътрешно диференцирани, а действат като цяло, без да се възлага строго определена роля на отделния член на групата, както е в отбора. Подвижните игри оказват голямо влияние за развитие на дисциплината, сръчността, бързината, съобразителността и последователността на детските действия. Те са добър избор срещу умората, настъпила след продължителна умствена дейност.

Дидактически игри

Това са най-разпространените игри с правила, в които децата решават задачи за овладяване на говорни умения, за развитие на възприятията и формирането на елементарни представи. Чрез различните дидактични игри децата овладяват знания
относно свойствата на предметите – форма, големина, цвят, пространствено разположение, физическите свойства и материалите, от които са направени. Тези игри оказват положително влияние за развитието на познавателната, емоционалната и волевата сфера на детето. Това се осъществява чрез съпоставянето, сравняването, анализирането на дадените задачи в играта.

Дидактическите игри могат да се използват като успешен метод за трупане на знания, както и за затвърждаването и усъвършенстването на тези знания.

Конструктивните игри

Тези игри са свързани с дейност на децата, при която частично или цялостно, се преобразува или пресъздава обект от околната среда. Децата създават конструкции от отделни елементи и оформят цялостен продукт. В конструктивната игра замисълът възниква под влияние на активното мислене и въображението на децата. Конструктивните игри включват редене на мозайка, изработване на сгради и различни предмети със строителни елементи от типа на LEGO и т.н.

Тези игри спомагат за развитието на фината моторика, координацията око-ръка, развиват се познанията за различните свойства на материалите, формират се представи за форма, цвят, големина, пространствени отношения. Развива се и детското творчество. Чрез тези игри децата се учат да отстояват собствената си позиция, учат се на подражание и общуване с другите деца.

Драматизации

Това са игри, при които се пресъздава определен текст и ролите на децата са предварително определени. Най-често това са приказки, пиеси, куклени спектакли. На децата се налага да заучат текст, който трябва да пресъздадат пред публика. От всичките игри, драматизациите имат най-голямо значение за естетическото формиране на детските личности.

Тези игри спомагат за развитието на паметта и преодоляването на стеснителността. Чрез тях се развиват комуникативните умения и артистичните способности, обогатяват се възприятията, въображението и децата овладяват изразителната, художествена реч.

Електронни игри

Електронните игри са много болезнена тема. През последните години съществуват много мнения за ползите и вредите от компютърните игри.

В днешно време се появиха много образователни игри, които оказват положително влияние за детското развитие на деца над 3 годишна възраст. В тези игри децата търсят предмети, подреждат геометрични фигури, изучават околната среда, рисуват и т.н.

Безспорно това спомага за подобряване на концентрацията, устойчивостта и разпределението на вниманието, както и за развиване на мисленето и паметта. Чрез компютърните игри децата лесно вземат решения и се стимулират за постигането на по добри резултати.

Не бива да забравяме и негативното влияние на игрите. Такива са игрите с насилие, които оказват влияние за агресивните прояви на децата. Пристрастяването също е един от вредните недостатъци.

За голямо съжаление, напоследък се наблюдава една негативна тенденция. Все повече родители отглеждат децата си чрез телефони и таблети. За тях е много по-лесно да оставят децата си да играят по цял ден на телефона, отколкото да им обръщат повече внимание. Много често родителите пренебрегват и социалните контакти на децата с техните връстници чрез ежедневните игри с телефон и таблет. Същото се отнася и за различните дидактически и сюжетно-ролеви игри, както и за рисуването. Това безспорно оказва негативно влияние върху детското социално и личностно развитие.

Необходимо е родителите да внесат определени правила.

Къде, как и колко време детето да използва електронни игри. Това трябва да се осъществи от ранна детска възраст, защото при порасналите деца трудно се поставят ограничения.

Играта в детската градина е един от най-важните фактори за детското развитие.

Чрез играта детето учи, общува, твори и се развива като личност. Знанията, уменията и навиците, натрупани през предучилищна възраст, оказват влияние и за развитието през следващите възрастови етапи. Важно е всеки родител да знае, че пропуските в детското развитие оставят големи дефицити. Дефицити, които трудно биха се компенсирали, а в някой случаи компенсациите са и невъзможни.

Автор: психолог Тодор Тодоров

Литература:
Велева, А. Педагогика на играта. Русе, 2013
Велева, А. Ръководство за семинарни упражнения по педагогика на играта. Русе, 2013
Елконин, Д. Психология на играта. София. 1984
Петрова, Е. Предучилищна педагогика. Велико Търново, 2001
Христова, Р. Учебно помагало по предучилищна педагогика. Велико Търново, 2006


Последвайте е-списание “Психика” във Facebook на: https://www.facebook.com/psihika.spisanie/

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Scroll to Top