Общи условия

психологЧл.1. Предмет.

Тези Общи условия уреждат взаимоотношенията между „Алетейя“ ЕООД от една страна и Клиента от друга страна, за ползване на услуги за регистрация на уебинари/ онлайн тренинги, наричани за краткост „Услуга“, направени чрез сайта https://www.e-psiholog.eu/, наричан за краткост „Сайт“, управляван и администриран от „Алетейя“ ЕООД.

Моля, прочетете изцяло настоящите Общи условия преди да използвате сайта и предлаганите на него услуги.

Тези Общи условия съдържат информация за дейността на „Алетейя“ ЕООД и общите условия за ползване на услугите, предоставяни от „Алетейя“ ЕООД, като уреждат отношенията между „Алетейя“ ЕООД  и Клиента.

Потвърждаването на Общите условия е необходимо и задължително условие за сключването на договора между „Алетейя“ ЕООД и Клиента.

С приемането на Общите условия и на основание сключения между Клиента и „Алетейя“ ЕООД договор, Клиентът се съгласява да бъдат обработвани неговите лични данни.  

С факта на осъществяване на достъп до сайта и използването му Потребителят и/или Клиентът се съгласява да спазва настоящите Общи условия за ползване.

Потребителят и/или Клиентът се съгласява да не възпроизвежда, разпространява, продава, препродава или използвате за някакви търговски цели на съдържанието на сайта.

Чл.2. Данни за „Алетейя“ ЕООД.

„Алетейя“ ЕООД е дружество с еднолична ограничена отговорност, регистрирано по Търговския закон на Република България, вписано в Търговския регистър, с ЕИК 203247004, регистрация по ДДС № BG203247004, адрес: гр. София, ул. Хубча № 8, ет.1, офис А1, имейл адрес: office@psihika.eu

Чл.3. Сключване на договорите и влизане в сила.

Настоящите Общи условия са обвързващи за „Алетейя“ ЕООД – от една страна и за Клиентите – от друга. Общите условия влизат в сила и са обвързващи за Клиента от момента на получено от „Алетейя“ ЕООД потвърждение по имейл за регистрация за ползване на услуга. Задълженията на „Алетейя“ ЕООД възникват от момента на получаване на пълно плащане по направената регистрация за услуга съобразно посочените условия в обявата за услугата. Когато регистрацията за услуга е направена от името на юридическо лице или от името на друго образувание по смисъла на действащото българско законодателство, то тогава страна по договора е юридическото лице, съответно другото образувание. За случаите, в които регистрация за услуга е направена от юридическо лице или физическо лице, или друго образувание в полза на друго лице или други лица, то страна по договора с „Алетейя“ ЕООД  са всички пълнолетни лица, които ще се ползват от услугата, като лицето, извършило регистрацията за услуга, е солидарно отговорно за задълженията на Клиента.

При извършена регистрация за услуга, настоящите Общи условия представляват договор за предоставяне на услуга, сключен от разстояние (онлайн) между „Алетейя“ ЕООД  и Клиента. Договорът между „Алетейя“ ЕООД и Клиента се счита за сключен при потвърждаване на регистрацията от страна на „Алетейя“ ЕООД и указания за плащане. С извършването на регистрация за услуга, Клиентът потвърждава и приема настоящите Общи условия за регистрация и уговорените в тях срокове за провеждане на уебинар/ онлайн тренинг и плащане, програма, условия за анулиране на регистрации за услуги и т.н. Настоящите условия задължават „Алетейя“ ЕООД да осигури заявеното от Клиента присъствие на конкретния уебинар/ онлайн тренинг според предоставените от него чрез регистрационната форма данни за име на Клиента или на посочените от него лица,  дата на събитието и след извършено и получено от „Алетейя“ ЕООД плащане. Основно задължение на Клиента е да заплати таксата за участието си в размери и срокове, каквито са указани от „Алетейя“ ЕООД в конкретната обява. Мястото на уебинар/ онлайн тренинг на Клиента ще бъде осигурено единствено при наличие на предплащане, уговорено в обявата на услугата. При липса на предплащане на услугата, организирана от „Алетейя“ ЕООД,  то „Алетейя“ ЕООД  не носи отговорност за изпълнението на услугата.  

Чл.4. Основни дефиниции.

В рамките на настоящите Общи условия долуизброените понятия следва да се разбират по следния начин:

Сайт – това включва https://www.e-psiholog.eu и всички негови подстраници, включително и форум: https://www.e-psiholog.eu/forum/

Обява – това е всяко изявление, направено от „Алетейя“ ЕООД онлайн и/или офлайн, в което е посочена датата за провеждане на уебинар/онлайн тренинг, тяхната програма, водещи и цена.

Регистрация – представлява действия по предоставяне на данни от Клиента в регистрационния формуляр по електронен път или по друг начин, включително по имейл и телефон, по силата на което „Алетейя“ ЕООД и Клиентът сключват договор от разстояние.

Потребител – човек, който взаимодейства със сайта.

Клиент – това е физическо лице, юридическо лице или друго правно образувание по смисъла на действащото българско законодателство, което след предварително заплащане придобива право да използва услугите, предоставяни от „Алетейя“ ЕООД и/ или е извършило лично или чрез трето лице регистрация за уебинар/ онлайн тренинг, чрез обява и след запознаване в цялост с Общите услувия и политики на „Алетейя“ ЕООД. Клиентът е страна по договора с „Алетейя“ ЕООД.   

Лични данни – това е всяка информация, която идентифицира или може да се използва за идентификация, контакт или намиране на лицето, към което се отнася тази информация. Повече за лични данни и начина на тяхното опазване от страна на „Алетейя“ ЕООД следва да се прочете в Политиката за сигурност на „Алетейя“ ЕООД.

Услуга –  цялата дейност, извършвана от „Алетейя“ ЕООД за Клиента, с която се осигурява регистрация за и присъствие на уебинар/ онлайн тренинг, организиран от „Алетейя“ ЕООД, за който има предварително обявени дата за провеждане на уебинар/ онлайн тренинг, програма, водещ/и и цена.

Общи условия – това са настоящите Общи условия, които включват условия за ползване, политики за бисквити и за поверителност, правила за регистрация за услуга, доброволно решаване на спорове, формуляри за отказ от договор и замяна и за рекламации и всяка друга правнозначима информация, която се намира на Сайта.

„Форсмажорно обстоятелство“ и „Непреодолима сила“ – това са такива явления, актове, действия или бездействия на трети лица, включително и технически повреди и други, които възпрепятстват „Алетейя“ ЕООД да изпълни регистрираната услуга.

Договор за услуга – договор, по силата на който „Алетейя“ ЕООД предоставя или се задължава да предостави услуга на Клиента, а Клиентът заплаща или се задължава да заплати предварително цената за услугата, посочена в обявата за услугата.

Процедура за алтернативно решаване на потребителски спорове – процедура за извънсъдебно решаване на потребителски спорове, която е отговаряща на изискванията на действащото българско законодателство и се осъществява от орган за алтернативно решаване на потребителски спорове. 

Чл.5. Технически стъпки за извършване на регистрация за услуга.

Клиентът следва да попълни определени данни в електронната форма за регистрация или да предостави тези данни по друг начин на „Алетейя“ ЕООД, за да се осъществи регистрация за услуга.

Данните, които са необходими за регистрация за услуга за физическо лице са: име и фамилия на Клиента, коректно изписан от Клиента действащ реален имейл, телефон за контакт.

Данните, които са необходими за регистрация за услуга за юридическо лице са: наименование на дружеството, ЕИК, коректно изписан от Клиента действащ реален имейл, адрес на управление, длъжност и име и фамилия на служителя, който ще присъства на събитието, а ако служителите, които ще присъстват, са няколко- техните имена и фамилии.

Всички събирани лични данни, които се въвеждат във формата за регистрация, се използват единствено и само съобразно описаната подробно на сайта тук: Политика за сигурност на „Алетейя“ ЕООД.

Регистрацията за услугата се счита за завършена след писмено потвърждение по електронен път (имейл) от „Алетейя“ ЕООД, че регистрацията за услугата е успешна.

Чл.6. Технически стъпки за потвърждаване на регистрация за услуга.

Незабавно след регистрацията за услуга, но не по-късно от 48 часа от нейното извършване, Клиентът ще получи от имейл на „Алетейя“ ЕООД на посочения от него коректен имейл, потвърждение за регистрацията за услуга. В този потвърдителен имейл ще се съдържат основните данни за избраната услуга, както и указание за предплащане, придружено с проформа фактура, а също така и извлечение на, респ. препратка към настоящите Общи условия.

Условията на услугата (дата на провеждане, цена, плащане, условия за анулиране и промяна, програма, водещ/и) са обвързващи за Клиента от момента на нейното потвърждаване от „Алетейя“ ЕООД, а за „Алетейя“ ЕООД – от момента на получено предплащане на цялата такса за събитието според конкретните условия. Услугите, предлагани от „Алетейя“ ЕООД, следва да бъдат напълно предплатени, за да се гарантира тяхното изпълнение. Моля, за повече информация, прочетете чл. 3 от Общите условия.

Мястото за участие на Клиента за избраната услуга ще бъде резервирано за 7 работни дни от изпращане на проформа фактурата, в който срок следва да бъде заплатена и таксата за услугата. При неплащане на таксата за услугата в този срок, мястото за участие в избраната услуга ще бъде освободено в полза на други желаещи Клиенти. Правото на участие на Клиента в избраната услуга възниква при предварително цялостно заплащане на таксата за нея.

Чл.7. Такси за услугата и начин на плащане.

Таксите за услугите, организирани от „Алетейя“ ЕООД, са в български лева и с включени всички данъци.

Таксата за всяка конкретна услуга е посочена в обявата за нея. Таксата следва да бъде заплатена от Клиента в български лева най-късно в 7-дневен срок от получаване на проформа фактура. Плащането се счита за извършено от постъпването на сумата за таксата по банковата сметка на „Алетейя“ ЕООД. Неплащането на услугата от Клиента в срок може да се счете от „Алетейя“ ЕООД за анулиране на услугата от страна на Клиента. По преценка на „Алетейя“ ЕООД в този случай регистрацията за услуга може да бъде изтрита или едностранно анулирана от „Алетейя“ ЕООД. Неплатени в срок услуги не пораждат задължения за „Алетейя“ ЕООД

Таксата за избраната от Клиента услуга се заплаща еднократно в български лева най-късно в 7-дневен срок от получаване на проформа фактура. Начинът на плащане за услугата е посочен в самата обява, а също така и в имейла, потвърждаващ регистрацията за услугата.

Обявената такса за услуга включва единствено присъствие на един Клиент в уебинар/ онлайн тренинг, но не и допълнителни разходи като потребен интернет от Клиента и други.

„Алетейя“ ЕООД получава плащане за услуги само и единствено по банков път чрез банков превод в български лева по следната банкова сметка:

„Обединена българска банка“ АД

IBAN: BG46UBBS88881000826266

Swift Code (BIC): UBBSBGSF

Основание: Проформа фактура №…….

В полза на:  „Алетейя“ ЕООД

„Алетейя“ ЕООД издава на посочено от Клиента лице фактура за услугата след получаване на цялостно предплащане за услуга по посочената по-горе банкова сметка на „Алетейя“ ЕООД. При периодични предплащания за услуги, се издава фактура за всяко предплащане по отделно.

„Алетейя“ ЕООД си запазва правото да променя по всяко време и без предизвестие таксите на предлаганите на сайта услуги, като такива промени няма да засягат вече извършени регистрации за услуга.

Чл.8. Промоции – намаления, отстъпки и пакетни цени.

„Алетейя“ ЕООД запазва правото си да обявява промоционални цени. Промоционалните оферти са в сила само при съответните условия, посочени в обявата и не могат да бъдат повод за искане от страна на Клиент за редуциране на цената за други услуги извън тези в обявата за услугата, провеждана на конкретна дата, за която важи промоцията или основание за рекламация.

Чл.9. Политика за анулиране на регистрации за услуга. Отказ от участие в уебинар/ онлайн тренинг.

Точка 1) Анулиране на регистрации за услуга от Клиента.

Клиентът следва преди да заяви участие в уебинар/ онлайн тренинг, да провери внимателно условията на регистрацията за избраната услуга. Ако друго не е посочено по време на регистрацията за услугата, същата може да бъде отказана (анулирана) безплатно и без неустойки от Клиента и без да е необходимо Клиентът да посочва причина за отказ (анулиране), в срок до 14 дни от датата на имейла за потвърждаване на регистрацията за услугата от „Алетейя“ ЕООД.

Анулирането следва да стане чрез недвусмислено уведомяване на „Алетейя“ ЕООД чрез някой от следните начини: изпращане на попълнен формуляр за отказ (анулиране) до „Алетейя“ ЕООД, включително по имейл или по друг подходящ и удобен на клиента начин, например уведомяване на „Алетейя“ ЕООД по телефон. Заявката за отказ (анулиране) следва да съдържа данни за Клиента и данни за услугата, която се анулира, включително, но не само: имена на Клиента, дата и име на провеждан на уебинар/ онлайн тренинг, който се анулира и други. Клиентът ще бъде информиран при успешно анулиране на регистрацията за услугата.  

Заплатената от Клиента такса за услугата се възстановява в 14-дневен срок от отказа по посочена от Клиента банкова сметка, ако отказът е направен в установения 14-дневен срок от получаването на уведомлението за отказ (анулиране). При анулиране след този срок,  „Алетейя“ ЕООД удържа заплатената такса в пълен размер, като по желание може да предложи на Клиента участие в друг уебинар / онлайн тренинг. При отказ от замяна, „Алетейя“ ЕООД не дължи възстановяване на такси.

   

Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора:

(Клиентът при желание от негова страна, може да попълни и изпрати настоящия формуляр единствено, ако желае да се откаже от договора с „Алетейя“ ЕООД и да анулира регистрацията си за уебинар / онлайн тренинг в 14 дневен срок от заплащането на услугата)

 

До: „Алетейя“ ЕООД, ЕИК 203247004, ДДС № BG 203247004,  със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. Красно село, ул. Хубча 8, ет.1, офис А1

тел:   +359 886 677 325

e–mail:  office@psihika.eu

С настоящото уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор за присъствие на уебинар / онлайн тренинг. Регистрацията за услугата е направена от мен на …………………год.

Данните за регистрация, въведени във формуляра за регистрация са, както следва:

Име и фамилия: ………………………………………………………..

Име и ЕИК на фирма или данни за друго образувание:

………………………………………………………..

Е-mail и телефон за връзка:  ………………………………………………………………..

Адрес: …………………………………………………………………………………………………

Име на уебинар / онлайн тренинг, който се анулира и дата, обявена за провеждането му: ………………………………………………………………..

Желая да ми възстановите заплатената от мен такса за участие по банков път / по друг начин, със следните данни:

IBAN: ………………………………………………….

При банка: ………………………………………..

Титуляр:…………………………………………….

Друго: ……………………………………………….

……………….……………………………. …./Дата/

 ………………………………………………………………../Подпис на клиента/

(Подпишете, само ако подавате настоящия формуляр на хартия.)

 

Точка 2) Анулиране на регистрация за услуга от „Алетейя“ ЕООД.

„Алетейя“ ЕООД може едностранно и без да дължи обезщетения и неустойки, да анулира регистрация за услуга на Клиент или да анулира уебинар/ онлайн тренинг при следното:

 1. Пълно или частично неплащане на такса за уебинар/ онлайн тренинг от страна на Клиента при договорените в обявата срокове и условия.

В този случай възстановяване на платената от Клиента такса за услугата (ако е приложимо), се дължи, само ако анулирането на регистрацията за услугата е в сроковете, предвиждащи връщане на платени суми (виж чл. 9, точка 1);  

 1. Възникване на форсмажорни обстоятелства и/или на събития с непреодолима сила, възпрепятстващи „Алетейя“ ЕООД да изпълни заявените услуги в посочените срокове и място по независещи от „Алетейя“ ЕООД причини (технически проблеми от всякакво естество, забрана или друг акт, издаден от компетентните държавни органи, природни бедствия и аварии, възпрепятстващи провеждането, епидемична обстановка, невъзможност на водещия да проведе уебинара/ онлайн тренинга и други).

При такива като гореописаните случаи „Алетейя“ ЕООД ще предложи на Клиента услуга от същото качество и такса или по-висока такса и качество без да се доплаща от Клиента, за други дати, а при отказ на замяна от страна на Клиента, то „Алетейя“ ЕООД има право без съгласието на Клиента и без да носи отговорност за това, да анулира регистрацията за услуга, като в този случай възстановява 100 % от заплатената стойност за уебинара/ онлайн тренинга в срок до 14 дни от анулирането на регистрацията за услугата.

 1. Недостигнат брой участници за уебинар/ онлайн тренинг.

Когато е налице липса на необходимия брой участници за провеждане на уебинар/ онлайн тренинг, посочен в обявата, „Алетейя“ ЕООД може да анулира събитието, като го отложи за друга дата или да предложи на Клиента участие в друг уебинар/ онлайн тренинг. В случай на отказ на промяна или замяна от страна на Клиента, то „Алетейя“ ЕООД ще възстанови 100 % от заплатената стойност за регистрината услуга в срок до 14 дни от анулирането. 

 1. В случаите, когато „Алетейя“ ЕООД отмени регистрация за услуга поради причини, за които отговаря единствено „Алетейя“ ЕООД, то „Алетейя“ ЕООД предлага на Клиента аналогична услуга при същите или по-добри условия без доплащане от страна на Клиента. При отказ на замяна от страна на Клиента, то „Алетейя“ ЕООД в срок до 14 дни от отказа за замяна, възстановява 100 % от заплатената стойност за услугата, като таксите (неустойките и обезщетенията), дължими от „Алетейя“ ЕООД, са идентични с приложимите обезщетения, които Клиентът би заплатил, ако Клиентът анулира регистрацията за услугата в този момент, но не повече от заплатената стойност за събитието.
 1. В случаите, когато „Алетейя“ ЕООД прекрати едностранно договора поради нарушаване на настоящите Общи условия от страна на Клиента, а също и в нарушение на действащото законодателство в Република България и в нарушение на общоприетите нравствени и морални норми, като с това отмени регистрация за услуга, се прилага Чл.14 от настоящите Общи условия.
 1. В случаите, описани подробно в Чл.7. от настоящите Общи условия.

За анулирана регистрация за услуга Клиентът може да бъде информиран по имейл или по друг начин, включително по телефон.

Чл.10. Промени на условията на услугата.

Промени в дата, програма, водещ/и, такси, условия за плащане и политиката за анулиране на регистрация за услуга, се допускат само при условията, които са посочени по-долу:

 1. Промяна на дата на провеждане на уебинар/ онлайн тренинг.

Промяна на дати на провеждане на уебинар/ онлайн тренинг от страна на „Алетейя“ ЕООД се допуска само при възникване на форсмажорни обстоятелства и/или на събития с непреодолима сила, възпрепятстващи „Алетейя“ ЕООД да изпълни заявените услуги в посочените срокове и място по независещи от „Алетейя“ ЕООД причини и други, подробно изброени в Чл. 9, точка 2), подточка 2.

 1. Промяна на брой участващи Клиенти в уебинар/ онлайн тренинг:

 

2.1. Промяна на брой участващи Клиенти в уебинар/ онлайн тренинг от страна на Клиент.

Промяната на броя на участващи Клиенти в уебинар/ онлайн тренинг от страна на   Клиент в посока на увеличаване е допустимо само и единствено след потвърждение от страна на „Алетейя“ ЕООД, че услугата може да бъде изпълнена спрямо допълнителния брой участници в уебинар/ онлайн тренинг и след уговаряне на условията и размера на доплащането. Промяната на броя на участващи Клиенти в уебинар/ онлайн тренинг от страна на Клиент в посока на намаляване броя на участващите, е допустимо, без да се дължат такси и неустойки за това, ако промяната в броя е по време на 14 дневния срок на безплатно анулиране от Клиента, но не по-късно от 5 дни преди събитието. След този срок „Алетейя“ ЕООД не дължи възстановяване на платени суми за участниците, които не могат да присъстват на събитието.  

2.2. Промяна на брой участващи Клиенти в уебинар/ онлайн тренинг от страна на „Алетейя“ ЕООД.

„Алетейя“ ЕООД си запазва правото да променя броя на участниците в уебинар/ онлайн тренинг посока към увеличението на броя на участващите, при което няма да се променят никакви други условия, касаещи предоставяната услуга, за което не дължи уведомяване на Клиентите, които вече са заплатили такса за услугата.

 1. Промяна на Клиентите.

В срок до 10 дни преди датата на събитието Клиентът има право без заплащане на такси и неустойки, като отправи уведомяване на „Алетейя“ ЕООД по имейл да заяви желание за променя на имената на участващите в уебинар/ онлайн тренинг, ако не се променя броят на участниците.  При този случай страна по договора за услуги с „Алетейя“ ЕООД е/са новите участници, Лицето, което прехвърля, и лицето, на което се прехвърля договора, са солидарно отговорни за заплащане на таксата за услугата. Промени на участниците след указания срок се считат за приети от „Алетейя“ ЕООД, само при изрично потвърждаване от страна на „Алетейя“ ЕООД. При липса на потвърждение, промяната не се приема, като при неявяване на Клиента се прилага Чл.7.  

 1. Промяна на мястото за провеждане на уебинар/ онлайн тренинг, програмата и водещ/ите.  

В случаите, при които възникнат обстоятелства, които водят до това, „Алетейя“ ЕООД може в срок до 10 дни преди датата на провеждане на уебинар/ онлайн тренинг, едностранно да промени програмата, водещ/ите и мястото за провеждане на уебинар/ онлайн тренинг с други, при същите условия, като Клиентът се съгласява, че тази промяна е незначителна. „Алетейя“ ЕООД изпраща уведомление на Клиента по имейл за промяната, като в срок до 3 дни от получаване на имейла  Клиентът информира „Алетейя“ ЕООД за решението си. При липса на писмено възражение от страна на Клиента, се приема, че  Клиентът е приел промяната. При договаряне между Клиента и „Алетейя“ ЕООД за приемане на друга услуга за замяна, предоставяна от „Алетейя“ ЕООД, която е с по-ниска такса, то Клиентът има право на възстановяване на разликата в цената. При отказ от услугата след промяната,  Клиентът получава по посочена от него банкова сметка 100 % от заплатена от него сума.

 1. Промяна на такса за уебинар/ онлайн тренинг.

Крайната такса за присъствие на уебинар/ онлайн тренинг не подлежи на промяна, освен ако не е налице изрично и недвусмислено съгласие между „Алетейя“ ЕООД и Клиента, оформено  единствено в писмена форма, в това число по имейл. 

Чл.11. Неявяване в деня на провеждането на уебинар/ онлайн тренинг.

Ако  Клиент, чиято такса е платена, не се включи онлайн в деня на провеждането на уебинар/ онлайн тренинг, ще бъде считан за неявил се. При неявяване на Клиента, заплатените от Клиента такси не се възстановяват, като „Алетейя“ ЕООД запазва правото си да претендира разликата между платената част и пълната стойност на таксата, ако има извършено частично плащане на такса за услуга.

Чл.12. Достъп до провеждания на уебинар/ онлайн тренинг. 

Организираните от „Алетейя“ ЕООД уебинари/ онлайн тренинги винаги са с указани точна дата на провеждане и начален час. „Алетейя“ ЕООД изпраща в срок до 3 дни преди дата на провеждане на уебинар/ онлайн тренинг на посочен от Клиента имейл, указания за достъп до уебинар/ онлайн тренинг под формата на линк, като Клиентът се задължава да не предоставя тази информация на трети лица. Заплатените такси за присъствие на уебинар/ онлайн тренинг дават право на присъствие единствено на онези лица, за които „Алетейя“ ЕООД е предварително уведомена, че ще присъстват.

Чл. 13. Рекламации и докладване на проблеми.

В случай на възникнал проблем във връзка с уебинар/ онлайн тренинг, може да се подаде докладване и/или рекламация на телефон: 0886 677 325, е-mail: office@psihika.eu или да се информира „Алетейя“ ЕООД  по друг недвусмислен начин, удобен на клиента. При проблем и рекламация, Клиентът следва да уведоми „Алетейя“ ЕООД без неоправдано забавяне и не по-късно от 24 часа от узнаването, като се отчитат конкретните обстоятелства за случая. Уведомяването трябва да се направи в писмена или друга, удобна на клиента форма, включително чрез електронна поща или друго техническо средство, което дава възможност то да бъде възпроизведено. 

Клиентът има право в 24-месечен срок от заплащане на услугата да направи рекламация, да отправи съобщения, искания или жалби относно качеството на предоставената услуга в писмена или устна форма по телефон, имейл или по друг подходящ начин, удобен за клиента.

При предявяване на рекламация Клиентът посочва предмета на рекламацията, предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламацията, имена, адрес, телефон и имейл за контакт.

При подаване на рекламация Клиентът задължително следва да приложи и документите, на които се основава претенцията, а именно:

– фактура или банково извлечение за извършено плащане;

– доказателства, установяващи несъответствието на услугата с договореното;

– други документи, установяващи претенцията по основание и размер.

Уведомяването за рекламация е писмено, като е допустимо и уведомяване по имейл и други начини, удобни на клиента.

При желание от страна на клиента и за негово улеснение, може да се ползва следния незадължителен формуляр:

Стандартен формуляр за упражняване правото на рекламация:

(Клиентът при желание може да попълни и изпрати настоящия формуляр единствено, ако желае да направи рекламация на „Алетейя“ ЕООД)

До: „Алетейя“ ЕООД, ЕИК 203247004, ДДС № BG 203247004,  със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. Красно село, ул. Хубча 8, ет.1, офис А1

тел:   +359 886 677 325

e–mail:  office@psihika.eu

С настоящото уведомявам/e, че открих/ме несъответствие на услугата/ите с договореното.

Предмет на рекламацията:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Име и фамилия на Клиента (или имена и фамилии на участниците, ако са повече от един): ………………………………………………………..

Име и ЕИК на фирма или друго образувание: ………………………………………………………..

Е-mail и телефон за връзка:  ………………………………………………………………..

Адрес:  ………………………………………………………………..

Име на уебинар/ онлайн тренинг, който е обект на рекламация и дата, обявена за провеждането му:

………………………………………………………………..

Предпочитан начин на удовлетворение (отбележете с „Да“ срещу желаната опция):

– Замяна на услугата с друга аналогична или по-скъпа и по-качествена услуга без доплащане на разлика в таксата при избор на по-скъпа услуга;

– Отбив от цената;

– Възстановяване на 100% от заплатената сума, доказано, че е заплатена от клиента с фактура и/или с банково извлечение;

Прилагам следните документи (оформете съобразно притежаваното от Вас):

– фактура или банково извлечение за извършено плащане;

– доказателства, установяващи несъответствието на услугата с договореното;

– други документи, установяващи претенцията по основание и размер.

Имена на Клиента/ите: …………………………………………………………………

Подпис на Клиента/ите (само при подаване на хартия):

…………………………………………………………………

Дата: …………………………………

„Алетейя“ ЕООД поддържа Регистър на предявените рекламации. На Клиента се изпраща документ на указания от него имейл, в който е посочен номера на рекламацията от Регистъра и името на услугата.  

Рекламациите се разглеждат в срок най-късно до 30 дни от получаването им, като в случай, че рекламацията е основателна, Клиентът има право на компенсация:

– Замяна на услугата с друга аналогична или по-скъпа и по-качествена услуга без доплащане на разлика в таксата при избор на по-скъпа услуга;

– Отбив от цената;

– Възстановяване на 100% от заплатената от Клиента сума, доказано с фактура и/или с банково извлечение за извършеното заплащане;

Когато „Алетейя“ ЕООД удовлетвори рекламацията, издава акт за това, който се съставя в два екземпляра и предоставя задължително един екземпляр на Клиента.

 Чл. 14. Интелектуална собственост и авторски права.

 1. Всички материали, ресурси на сайта, както и всички такива, касаещи услугите (уебинари/ онлайн тренинги) на „Алетейя“ ЕООД, включително наличните бази данни, се ползват от защитата на сега действащия Закон за авторското право и сродните му права, а така също и на международните договорености, по които България е страна.
 2. Препубликуването на публикувани в сайта, е-списание „Психика“, уебинари, онлайн тренинги материали (или на части от тях), е възможно само след договаряне с техните автори или с „Алетейя“ ЕООД. В този случай е задължително да се укаже конкретен автор и че материалът е предоставен от сайта и да се постави активна хипервръзка (https://e-psiholog.eu).
 3. Никаква част от описаните в т.1 материали не може да бъде използвана за комерсиални цели.
 4. Авторските права на материалите, както и сродните им права (преводачески, съставителски, права за преработка и др.) принадлежат на лицата, които са ги създали (съгласно чл. 5, 9, 11, 12 от Закона за авторското право и сродните му права).
 5. Използват се снимки с CC0 Creative Commons (безплатни за търговска употреба, при които не се изисква признание на авторството) и неограничени от лиценз, както и собствени дизайнерски дигитални разработки, които са с авторски права, принадлежащи на „Алетейя“ ЕООД. Използват се заплатени и лицензирани PowerPoint и Publisher шаблони и ресурси. При възникнали проблеми, моля незабавно се свържете с „Алетейя“ ЕООД по удобни за Вас канали!
 6. Достъпът до публикувани материали, ресурси и други от страна на „Алетейя“ ЕООД може да бъде спиран само по инициатива на „Алетейя“ ЕООД при получаване на неопровержими доказателства за плагиатство, нанасяне на ущърб на трети лица и др. закононарушения, които не са били известни на „Алетейя“ ЕООД към момента на публикуването им.
 7. Никой от „Алетейя“ ЕООД не носи отговорност за действия на трети „лица“, както и за допуснати вреди, нереализирана печалба и т.н.
 8. „Алетейя“ ЕООД има правото да претендира обезщетение за претърпените преки и косвени вреди в пълен размер за случаите, когато неправомерно е копирана и потребявана интелектуална собственост, касаеща сайта, е-списание „Психика“ и предоставяните от „Алетейя“ ЕООД услуги.

Чл.15. Прекратяване и разваляне на договора.

„Алетейя“ ЕООД си запазва правото по свое усмотрение, без да отправя предизвестие за това към Клиента, да прекрати едностранно договора, в случаите, когато установи, че предоставяните от „Алетейя“ ЕООД услуги се използват от Клиента в нарушение на настоящите Общи условия, а също и в нарушение на действащото законодателство в Република България и в нарушение на общоприетите нравствени и морални норми.  

Договорът между страните се прекратява и при преустановяване на дейността на „Алетейя“ ЕООД или прекратяване поддържането на сайта на „Алетейя“ ЕООД.

Извън посочените по-горе случаи всяка от страните може да развали настоящия договор в случай на неизпълнение на задълженията по договора, като за целта отправи  десет дневно писмено предизвестие  до другата страна. За валидна форма на уведомяване се счита и изпращането по имейл. Възстановяване на заплатени такси е по реда на чл. 9 от настоящите Общи условия.

Чл.16. Спорове и подсъдност.

Всички спорове по повод договора за услуга, сключен между Клиента и „Алетейя“ ЕООД, ще бъдат разрешавани от страните по взаимно съгласие. Ако страните не постигнат съгласие, спорът ще бъде отнесен до компетентния съд, съгласно законодателството на Република България, като за приложимо право страните определят българските закони.  

Всеки Клиент, който е страна по договора с „Алетейя“ ЕООД, може да инициира производство за алтернативно решаване на потребителски спорове съгласно Закона за защита на потребителите пред Обща Помирителна комисия към Комисията за защита на потребителите, със седалище: гр. София, пл. Славейков № 4А, тел. 02/ 9330 517, интернет страница www.kzp.bg, e-mail: adr.sofia@kzp.bg. Процедурата е доброволна и извънсъдебна, като решението на органа за алтернативно решаване на спорове не е задължително за страните по спора. Спорове между страните могат да се отнасят и към поддържаната от Европейската комисия платформа за разглеждане на потребителски спорове, достъпна на интернет адрес: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.adr.show .

Чл. 17. Лични данни.

„Алетейя“ ЕООД полага всички усилия да бъде спазено действащото законодателство в сферата на защитата на личните данни, като се осигури надежден и сигурен сайт, защита на предоставяните данни срещу случайно или умишлено манипулиране, загуба, унищожение и достъп от неупълномощени лица. „Алетейя“ ЕООД редовно проверява системите и процесите си за сигурност. Чувствителната информация, като банкови данни и други, е защитена от протоколи за криптиране, за да защити информацията, изпратена по интернет. Повече информация може да намерите в Политиката за сигурност, достъпна на сайта.

Чл. 18. Кореспонденция и комуникация.

Със завършване на регистрацията за услуга, Клиентът се съгласява да получи имейл, съдържащ информация за направената регистрация. За да си осигури ползването на услугата, Клиентът трябва да използва реален и действащ, правилно изписан имейл адрес. „Алетейя“ ЕООД (включително служителите на „Алетейя“ ЕООД) не носи отговорност и няма задължението да проверява грешно или некоректно представени данни при регистрация за услуги, в това число имейл адреси, телефонни номера и други.

„Алетейя“ ЕООД и всички Клиенти (физически лица, юридически лица, други образувания), както и посетителите на сайта, се съгласяват, че за контакт между страните се приемат:

Зa „Алетейя“ ЕООД с ЕИК 203247004, регистрация по ДДС № BG203247004:

– Адрес: гр. София, ж.к. Красно село, ул. Хубча 8, ет.1, офис А1

– тел:   +359 886 677 325

– e–mail:  office@psihika.eu

– формата за контакт в сайта;          

За Клиента или потребителя на сайта:

– телефон, посочен от Клиента в регистрационния формуляр/ кореспонденцията;

– имейл, посочен от Клиента в регистрационния формуляр/ кореспонденцията;

– писмо до адреса, посочен от Клиента в регистрационния формуляр/ кореспонденцията;

Чл. 19. Изменение на Общите условия.

Настоящите Общи условия могат да бъдат променени едностранно от „Алетейя“ ЕООД по всяко време чрез актуализирането им в сайта, управляван и администриран от „Алетейя“ ЕООД и при спазване на разпоредбите на Закона за защита на потребителите (ЗЗП) и Търговския закон (ТЗ), при което промяната влиза незабавно в сила.

„Алетейя“ ЕООД се задължава да уведоми Клиентите за всяко изменение в настоящите Общи условия в 7-дневен срок от настъпването на това обстоятелство на посочения от Клиента имейл адрес.  

В случай че Клиентът не е съгласен с измененията в общите условия, последният в 1-месечен срок от уведомяването с писмено уведомление до „Алетейя“ ЕООД може да се откаже от договора и да анулира регистрацията си, без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка, или да продължи да го изпълнява при действащите преди изменението Общи условия. Ако Клиентът не упражни правото си да се откаже от договора по реда, уреден в настоящите Общи условия в рамките на 1-месечния срок от писменото уведомяване, се счита, че изменението е прието от Клиента без възражения.

Общите условия влизат в сила незабавно спрямо всички Клиенти, без да е необходимо уведомяване, в случай че извършените промени на Общите условия са наложени по силата на влязъл в сила нормативен акт. 

Чл.20. Контакт с „Алетейя“ ЕООД:

Сайтът на „Алетейя“ ЕООД – https://www.e-psiholog.eu/ и всички негови подстраници, включилено форум https://www.e-psiholog.eu/forum/ се администрира и управлява от „Алетейя“ ЕООД, с ЕИК 203247004, ДДС № BG203247004. Можете да се свържете с „Алетейя“ ЕООД по следния начин::

– Адрес: гр. София, ж.к. Красно село, ул. Хубча 8, ет.1, офис А1

– тел:   +359 886 677 325

– e–mail:  office@psihika.eu

– формата за контакт в сайта;

Чл.21. Органи, регулиращи дейността на „Алетейя“ ЕООД.

Органите, регулиращи дейността на „Алетейя“ ЕООД са Комисия за защита на потребителя (КЗП) и Комисия за защита на личните данни (КЗЛД), със следните координати:

Комисия за защита на потребителите

– уебсайт: www.kzp.bg;

– тел.за контакт  0700 111 22

– ел. адрес:  info@kzp.bg

– адрес: гр. София, пл. Славейков, №4А, ет. 3, 4 и 6

Комисия за защита на личните данни

– уебсайт: www.cpdp.bg

– тел. за контакт 02/91-53-518

– ел. адрес: kzld@cpdp.bg

– адрес: гр. София, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Чл.22. Отзиви и коментари на сайта.

„Алетейя“ ЕООД не носи отговорност за изразеното мнение на сайта и всички негови подстраници, включително форумът https://www.e-psiholog.eu/forum/, създадено и публикувано от Клиентите под формата на съобщения. Клиентът и потребителят на сайта остава единствено отговорен за съдържанието на публикуваните от него съобщения.  

„Алетейя“ ЕООД си запазва правото да модерира и премахва всички съобщения, които не отговарят на установените морални и правни норми.

Чл.23. Допълнителни разпоредби.

„Алетейя“ ЕООД и Клиентът декларират, че в случай че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, то това няма да води до недействителност на целия договор или на други негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или на установената практика.

BulgarianEnglish
Scroll to Top