Общи условия

психолог Чл.1. Предмет.

Тези Общи условия уреждат взаимоотношенията между „Алетейя“ ЕООД от една страна и Клиента от друга страна, за ползване на услуги за онлайн консултации и за регистрация на онлайн тренинги, наричани за краткост „Услуга“, направени чрез сайта https://www.e-psiholog.eu/, наричан за краткост „Сайт“, управляван и администриран от „Алетейя“ ЕООД.

Моля, прочетете изцяло настоящите Общи условия преди да използвате сайта и предлаганите на него услуги.

Тези Общи условия съдържат информация за дейността на „Алетейя“ ЕООД и общите условия за ползване на услугите, предоставяни от „Алетейя“ ЕООД, като уреждат отношенията между „Алетейя“ ЕООД  и Клиента.

Потвърждаването на Общите условия е необходимо и задължително условие за сключването на договора между „Алетейя“ ЕООД и Клиента.

С приемането на Общите условия и на основание сключения между Клиента и „Алетейя“ ЕООД договор, Клиентът се съгласява да бъдат обработвани неговите лични данни.  

С факта на осъществяване на достъп до сайта и използването му Потребителят и/или Клиентът се съгласява да спазва настоящите Общи условия за ползване.

Потребителят и/или Клиентът се съгласява да не възпроизвежда, разпространява, продава, препродава или използва за каквито и да е търговски цели на съдържанието на сайта.

Чл.2. Данни за „Алетейя“ ЕООД.

„Алетейя“ ЕООД е дружество с еднолична ограничена отговорност, регистрирано по Търговския закон на Република България, вписано в Търговския регистър, с ЕИК 203247004, регистрация по ДДС № BG203247004, адрес: гр. София, ул. Хубча № 8, ет.1, офис А1, имейл адрес: office@e-psiholog.eu

Чл.3. Сключване на договорите и влизане в сила.

Настоящите Общи условия са обвързващи за „Алетейя“ ЕООД – от една страна и за Клиентите и за Потребителите – от друга. Общите условия влизат в сила и са обвързващи за Клиента от момента на получено от „Алетейя“ ЕООД пълно предплащане по направената регистрация за услуга съобразно посочените условия в обявата за услугата. Когато регистрацията за услуга е направена от името на юридическо лице или от името на друго образувание по смисъла на действащото българско законодателство, то тогава страна по договора е юридическото лице, съответно другото образувание. За случаите, в които регистрация за услуга е направена от юридическо лице или физическо лице, или друго образувание в полза на друго лице или други лица, то страна по договора с „Алетейя“ ЕООД  са всички пълнолетни лица, които ще се ползват от услугата, като лицето, извършило регистрацията за услуга, е солидарно отговорно за задълженията на Клиента.

При извършена регистрация за услуга, настоящите Общи условия представляват договор за предоставяне на услуга, сключен от разстояние (онлайн) между „Алетейя“ ЕООД  и Клиента. Договорът между „Алетейя“ ЕООД и Клиента се счита за сключен при потвърждаване на регистрацията за онлайн консултация от страна на „Алетейя“ ЕООД и/или чрез даване на достъп до закупен онлайн тренинг. Услугите за онлайн тренинг, предоставяни от „Алетейя“ ЕООД, представляват услуги на информационното общество по смисъла на Закона за електронната търговия. Приложим за тях е Законът за защита на потребителите. С извършването на регистрация за услуга, Клиентът потвърждава и приема настоящите Общи условия за регистрация и уговорените в тях срокове за провеждане на онлайн консултация, онлайн тренинг и плащане, програма, условия и т.н. Настоящите условия задължават „Алетейя“ ЕООД да осигури от Клиента онлайн консултация и/или присъствие на конкретния онлайн тренинг, след извършено от Клиента и получено от „Алетейя“ ЕООД цялостно предплащане. Основно задължение на Клиента е да заплати таксата за заявената услуга в размери и срокове, каквито са указани от „Алетейя“ ЕООД в конкретната обява. Мястото на Клиента на онлайн консултацията и/или онлайн тренинга ще бъде осигурено единствено при наличие на предплащане, уговорено в обявата на услугата. При липса на предплащане на услугата, организирана от „Алетейя“ ЕООД,  то „Алетейя“ ЕООД  не носи отговорност за изпълнението на услугата.  

Чл.4. Основни дефиниции.

В рамките на настоящите Общи условия долуизброените понятия следва да се разбират по следния начин:

Сайт – това включва https://www.e-psiholog.eu и всички негови подстраници, включително и форум: https://www.e-psiholog.eu/forum/

Обява – това е всяко изявление, направено от „Алетейя“ ЕООД онлайн и/или офлайн, в което е посочена информация за провеждане на онлайн консултация, онлайн тренинг, тяхната програма, водещи, цена.

Регистрация – представлява действия по предоставяне на данни от Клиента в регистрационния формуляр по електронен път или по друг начин, включително по имейл и телефон, по силата на което „Алетейя“ ЕООД и Клиентът сключват договор от разстояние.

Потребител – човек, който взаимодейства със сайта.

Клиент – това е физическо лице, юридическо лице или друго правно образувание по смисъла на действащото българско законодателство, което след предварително заплащане придобива право да използва услугите, предоставяни от „Алетейя“ ЕООД и/ или е извършило лично или чрез трето лице регистрация за онлайн консултация и/или онлайн тренинг, чрез обява и след запознаване в цялост с Общите услувия и политики на „Алетейя“ ЕООД. Клиентът е страна по договора с „Алетейя“ ЕООД.   

Лични данни – това е всяка информация, която идентифицира или може да се използва за идентификация, контакт или намиране на лицето, към което се отнася тази информация. Повече за лични данни и начина на тяхното опазване от страна на „Алетейя“ ЕООД следва да се прочете в Политиката за сигурност на „Алетейя“ ЕООД.

Услуга –  цялата дейност, извършвана от „Алетейя“ ЕООД за Клиента, с която се осигурява регистрация за и присъствие на онлайн тренинг, организиран от „Алетейя“ ЕООД, за който има предварително обявени информация за провеждане на онлайн тренинга, програма, водещ/и и цена, а също така и предоставяне на онлайн консултации, за които има предварително обявена информация за вид, начин на провеждане и цена, след предварителна заявка за онлайн консултацията от страна на Клиента.

Общи условия – това са настоящите Общи условия, които включват условия за ползване, политики за бисквити и за поверителност, правила за регистрация за услуга, доброволно решаване на спорове, формуляри за отказ от договор и замяна и за рекламации и всяка друга правнозначима информация, която се намира на Сайта.

„Форсмажорно обстоятелство“ и „Непреодолима сила“ – това са такива явления, актове, действия или бездействия на трети лица, включително и технически повреди и други, които възпрепятстват „Алетейя“ ЕООД да изпълни регистрираната услуга.

Договор за услуга – договор, по силата на който „Алетейя“ ЕООД предоставя или се задължава да предостави услуга на Клиента, а Клиентът заплаща или се задължава да заплати предварително цената за услугата, посочена в обявата за услугата.

Процедура за алтернативно решаване на потребителски спорове – процедура за извънсъдебно решаване на потребителски спорове, която е отговаряща на изискванията на действащото българско законодателство и се осъществява от орган за алтернативно решаване на потребителски спорове. 

Чл.5. Технически изисквания и стъпки за извършване на регистрация за услуга.

При извършване на регистрацията за услуга, Клиентът се задължава да предостави верни и актуални данни. Клиентът своевременно актуализира данните, посочени в регистрацията си, в случай на промяна. 

5.1. За онлайн тренинг:

-Влизане в системата за извършване на поръчки на сайта чрез идентифициране с име и парола;

-Избиране на един или повече от предлаганите услуги на сайта и добавянето им към списък с продукти за покупка;

-Предоставяне на данни за извършване на покупката;

-Избор на способ и момент за плащане на цената;

-Потвърждение на поръчката.

По силата на сключените от разстояние договори „Алетейя“ ЕООД се задължава да предостави на Клиента цифрово съдържание или цифрова услуга, които отговарят на индивидуалните изисквания за съответствие с договора, на обективните изисквания за съответствие и на изискванията за интегриране на цифровото съдържание или цифровата услуга в цифровата среда на потребителя.

За използване на цифровото съдържание и цифровите услуги, предлагани от „Алетейя“ ЕООД, е необходимо Клиентът да разполага със следните функционалности – операционна система Windows 10 и по-нова версия на Windows, както и браузър google chrome, и приложният софтуер Adobe Flash player. Услугите са оперативно съвместими само при наличието на посочените функционалности и „Алетейя“ ЕООД не гарантира оперативна съвместимост с други операционни системи и приложен софтуер. 

 

5.2. За консултация:

Клиентът следва да попълни определени данни в електронната форма за регистрация или да предостави тези данни по друг начин на „Алетейя“ ЕООД, за да се осъществи регистрация за услугата за консултация.

Данните, които са необходими за регистрация за услуга за физическо лице са: име и фамилия на Клиента, коректно изписан от Клиента действащ реален имейл, телефон за контакт.

Данните, които са необходими за регистрация за услуга за юридическо лице са: наименование на дружеството, ЕИК, коректно изписан от Клиента действащ реален имейл, адрес на управление, длъжност и име и фамилия на служителя, който ще ползва услугата, а ако служителите, които ще ползват услугата са няколко, са няколко- техните имена и фамилии.

Всички събирани лични данни, които се въвеждат във формата за регистрация, се използват единствено и само съобразно описаната подробно на сайта тук: Политика за сигурност на „Алетейя“ ЕООД.

Регистрацията за услугата се счита за завършена след нейното предплащане от „Алетейя“ ЕООД.

За използване на услугата консултация, предлагана от „Алетейя“ ЕООД, е необходимо Клиентът да разполага със следните функционалности – действащ и актуален собствен имейл, до който Клиента има достъп.

Чл.6. Технически стъпки за потвърждаване на регистрация за услуга.

Незабавно след полученото от „Алетейя“ ЕООД предплащане за услуга, но не по-късно от 48 часа от нейното предплащане, Клиентът ще получи имейл от „Алетейя“ ЕООД на посочения от него коректен имейл, в потвърждение за регистрацията за услуга. В този потвърдителен имейл ще се съдържат основните данни за заплатената услуга.

Условията на услугата (вид на услугата, цена, плащане, условия за анулиране и промяна, програма, водещ/и) са обвързващи за Клиента от момента на нейното потвърждаване от „Алетейя“ ЕООД, а за „Алетейя“ ЕООД – от момента на получено предплащане на цялата такса за услугата според конкретните условия. Услугите, предлагани от „Алетейя“ ЕООД, следва да бъдат напълно предплатени, за да се гарантира тяхното изпълнение. Моля, за повече информация, прочетете чл. 3 от Общите условия.

Мястото за ползване на Клиента за избраната услуга ще бъде резервирано за 7 работни дни от постъпване на заявка за ползване на услугата от страна на Клиента, в който срок следва да бъде заплатена и таксата за услугата. При неплащане на таксата за услугата в този срок, мястото за участие в избраната услуга ще бъде освободено в полза на други желаещи Клиенти. Правото на участие на Клиента в избраната услуга възниква при предварително цялостно предплащане на таксата за нея.

Чл.7. Такси за услугата и начин на плащане.

Таксите за услугите, организирани от „Алетейя“ ЕООД, са в български лева и с включени всички данъци.

Таксата за всяка конкретна услуга е посочена в обявата за нея. Таксата следва да бъде заплатена от Клиента в български лева най-късно в 7-дневен срок от нейното заявяване. Плащането се счита за извършено от постъпването на сумата за таксата по банковата сметка на „Алетейя“ ЕООД. Неплащането на услугата от Клиента в срок може да се счете от „Алетейя“ ЕООД за анулиране на услугата от страна на Клиента. По преценка на „Алетейя“ ЕООД в този случай регистрацията за услуга може да бъде изтрита или едностранно анулирана от „Алетейя“ ЕООД. Неплатени в срок услуги не пораждат задължения за „Алетейя“ ЕООД

Таксата за избраната от Клиента услуга се заплаща еднократно в български лева най-късно в 7-дневен срок от нейното заявяване от страна на Клиента. Начинът на плащане за услугата е посочен в самата обява.

Обявената такса за услугата онлайн тренинг включва единствено присъствие на един Клиент, но не и допълнителни разходи като потребен интернет от Клиента и други.

Обявената такса за услугата онлайн консултация включва единствено онлайн консултация на един Клиент, но не и допълнителни разходи като потребен интернет от Клиента и други.

„Алетейя“ ЕООД получава плащане за услуги само и единствено в български лева:

7.1. По следната банкова сметка:

„Обединена българска банка“ АД

IBAN: BG46UBBS88881000826266

Swift Code (BIC): UBBSBGSF

Основание: услуга …….

В полза на:  „Алетейя“ ЕООД

7.2. Плащане с банкова карта.

Плащането се извършва чрез Виртуален ПОС терминал, за който „Алетейя“ ЕООД има сключен договор. Разплащанията са базирани на технология, разработена от Stripe, която предоставя изключително висока сигурност на страните, участващи в процеса.

Поръчката на Клиента ще бъде изпълнена след получаване на доказателства за реалността на банковия превод.

„Алетейя“ ЕООД си запазва правото да променя по всяко време и без предизвестие таксите на предлаганите на сайта услуги, като такива промени няма да засягат вече извършени регистрации за услуга.

Чл.8. Промоции – намаления, отстъпки и пакетни цени.

„Алетейя“ ЕООД запазва правото си да обявява промоционални цени. Промоционалните оферти са в сила само при съответните условия, посочени в обявата и не могат да бъдат повод за искане от страна на Клиент за редуциране на цената за други услуги извън тези в обявата за услугата, за която важи промоцията или основание за рекламация.

Чл.9. Изпълнение на договора.

9.1. „Алетейя“ ЕООД е длъжна да предостави цифровото съдържание или цифровата услуга на Клиента без неоправдано забавяне след цялостно предплащане на услугата, освен ако страните не са уговорили друго.

9.2. „Алетейя“ ЕООД е изпълнила задължението си за предоставяне на цифровото съдържание или цифровата услуга, когато:

-цифровото съдържание или всяко средство, подходящо за достъп до цифровото съдържание или за неговото изтегляне, е предоставено на разположение или е достъпно за Клиента или на материален или виртуален инструмент, избран от Клиента за тази цел;

-цифровата услуга е станала достъпна за Клиента на материален или виртуален инструмент, избран от Клиента за тази цел. 

Чл.10. Изменениe на цифровото съдържание.

10.1. „Алетейя“ ЕООД може да измени цифровото съдържание или цифровата услуга извън това, което е необходимо за поддържане съответствието на цифровото съдържание или цифровата услуга с обективните и индивидуалните изисквания за съответствие, когато договорът е сключен за определен срок, в който „Алетейя“ ЕООД ги предоставя или са достъпни за Клиента.

10.2. „Алетейя“ ЕООД може да измени цифровото съдържание или цифровата услуга, ако са изпълнени следните условия:

– налице е основателна причина за подобно изменение (например ново съдържание, с което да се обогати видеото или да бъде с по-добра функционалност);

-изменението на цифровото съдържание или цифровата услуга се извършва без допълнителни разходи за Клиента и

Клиентът е уведомен по ясен и разбираем начин за изменението на цифровото съдържание или цифровата услуга.

10.3. Възможно е „Алетейя“ ЕООД да предостави възможност на Клиента да запази цифровото съдържание или цифровата услуга без изменение, без това да е свързано с допълнителни разходи за него, и цифровото съдържание или цифровата услуга продължава да съответства на обективните и индивидуалните изисквания за съответствие и на изискванията за интегриране на цифровото съдържание или цифровата услуга в цифровата среда на Клиента.

Чл.11. Политика за анулиране на регистрации за услуга. Права на отказ.

Точка 1) Неприложимост на правото на отказ.

Клиентът няма право на отказ, когато е закупил дигитално съдържание от „Алетейя“ ЕООД (онлайн тренингите под формата на видео филми и други) и услугата е предоставена напълно от „Алетейя“ ЕООД (цифровото съдържание е предоставено на разположение на Клиента за гледане, за изтегляне или е станало достъпно на материален или виртуален инструмент, избран от Клиента).

Точка 2) Анулиране на регистрация за онлайн консултация от Клиента.

Клиентът следва преди да заяви консултация, да провери внимателно условията на регистрацията за избраната услуга. Ако друго не е посочено по време на регистрацията за услугата, същата може да бъде отказана (анулирана) безплатно и без неустойки от Клиента и без да е необходимо Клиентът да посочва причина за отказ (анулиране), в срок до 14 дни от датата на имейла за потвърждаване на регистрацията за услугата онлайн консултация от „Алетейя“ ЕООД.

Анулирането следва да стане чрез недвусмислено уведомяване на „Алетейя“ ЕООД чрез някой от следните начини: изпращане на попълнен формуляр за отказ (анулиране) до „Алетейя“ ЕООД, включително по имейл или по друг подходящ и удобен на клиента начин, например уведомяване на „Алетейя“ ЕООД по телефон. Заявката за отказ (анулиране) следва да съдържа данни за Клиента и данни за услугата, която се анулира, включително, но не само: имена на Клиента, дата и име на провеждане на консултацията, която се анулира и други. Клиентът ще бъде информиран при успешно анулиране на регистрацията за услугата.  

Заплатената от Клиента такса за услугата онлайн консултация се възстановява в 14-дневен срок от отказа по посочена от Клиента банкова сметка, ако отказът е направен в установения 14-дневен срок от получаването на уведомлението за отказ (анулиране). При анулиране след този срок,  „Алетейя“ ЕООД удържа заплатената такса в пълен размер, като по желание може да предложи на Клиента участие в друга консултация / онлайн тренинг. При отказ от замяна, „Алетейя“ ЕООД не дължи възстановяване на такси.

   

Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора:

(Клиентът при желание от негова страна, може да попълни и изпрати настоящия формуляр единствено, ако желае да се откаже от договора с „Алетейя“ ЕООД и да анулира регистрацията си за онлайн консултация в 14 дневен срок от заплащането на услугата)

 

До: „Алетейя“ ЕООД, ЕИК 203247004, ДДС № BG 203247004,  със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. Красно село, ул. Хубча 8, ет.1, офис А1

тел:   +359 886 677 325

e–mail:  office@e-psiholog.eu

С настоящото уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор за онлайн консултация. Регистрацията за услугата е направена от мен на …………………год.

Данните за регистрация, въведени във формуляра за регистрация са, както следва:

Име и фамилия: ………………………………………………………..

Име и ЕИК на фирма или данни за друго образувание:

………………………………………………………..

Е-mail и телефон за връзка:  ………………………………………………………………..

Адрес: …………………………………………………………………………………………………

Име на консултацията, която се анулира и дата, обявена за нейното провеждане: ………………………………………………………………..

Желая да ми възстановите заплатената от мен такса за участие по банков път / по друг начин, със следните данни:

IBAN: ………………………………………………….

При банка: ………………………………………..

Титуляр:…………………………………………….

Друго: ……………………………………………….

……………….……………………………. …./Дата/

 ………………………………………………………………../Подпис на клиента/

(Подпишете, само ако подавате настоящия формуляр на хартия.)

 

Точка 3) Анулиране на регистрация за услуга от „Алетейя“ ЕООД.

„Алетейя“ ЕООД може едностранно и без да дължи обезщетения и неустойки, да анулира регистрация за услуга на Клиент или да анулира онлайн консултация / онлайн тренинг при следното:

 1. Пълно или частично неплащане на такса за онлайн консултация/ онлайн тренинг от страна на Клиента при договорените в обявата срокове и условия.

В този случай възстановяване на платената от Клиента такса за услугата (ако е приложимо), се дължи, само ако анулирането на регистрацията за услугата е в сроковете, предвиждащи връщане на платени суми (виж чл. 11, т.1 и т.2);  

 1. Възникване на форсмажорни обстоятелства и/или на събития с непреодолима сила, възпрепятстващи „Алетейя“ ЕООД да изпълни заявените услуги в посочените срокове и място по независещи от „Алетейя“ ЕООД причини (технически проблеми от всякакво естество, забрана или друг акт, издаден от компетентните държавни органи, природни бедствия и аварии, възпрепятстващи провеждането, епидемична обстановка, невъзможност на водещия да проведе консултацията / онлайн тренинга и други).

При такива като гореописаните случаи „Алетейя“ ЕООД ще предложи на Клиента услуга от същото качество и такса или по-висока такса и качество без да се доплаща от Клиента, за други дати и/или онлайн тренинги, а при отказ на замяна от страна на Клиента, то „Алетейя“ ЕООД има право без съгласието на Клиента и без да носи отговорност за това, да анулира регистрацията за услугата, като в този случай възстановява 100 % от заплатената стойност за онлайн консултацията/ онлайн тренинга в срок до 14 дни от анулирането на регистрацията за услугата.

 1. Недостигнат брой участници за онлайн тренинг.

Когато е налице липса на необходимия брой участници за провеждане на  онлайн тренинг, посочен в обявата, „Алетейя“ ЕООД може да анулира събитието, като го отложи за друга дата или да предложи на Клиента участие в друг онлайн тренинг. В случай на отказ на промяна или замяна от страна на Клиента, то „Алетейя“ ЕООД ще възстанови 100 % от заплатената стойност за регистрината услуга в срок до 14 дни от анулирането. 

 1. В случаите, когато „Алетейя“ ЕООД отмени регистрация за услуга поради причини, за които отговаря единствено „Алетейя“ ЕООД, то „Алетейя“ ЕООД предлага на Клиента аналогична услуга при същите или по-добри условия без доплащане от страна на Клиента. При отказ на замяна от страна на Клиента, то „Алетейя“ ЕООД в срок до 14 дни от отказа за замяна, възстановява 100 % от заплатената стойност за услугата, като таксите (неустойките и обезщетенията), дължими от „Алетейя“ ЕООД, са идентични с приложимите обезщетения, които Клиентът би заплатил, ако Клиентът анулира регистрацията за услугата в този момент, но не повече от заплатената стойност за услугата.
 1. В случаите, когато „Алетейя“ ЕООД прекрати едностранно договора поради нарушаване на настоящите Общи условия от страна на Клиента, а също и в нарушение на действащото законодателство в Република България и в нарушение на общоприетите нравствени и морални норми, като с това отмени регистрация за услуга, се прилага Чл.16 от настоящите Общи условия.
 1. В случаите, описани подробно в Чл.7. от настоящите Общи условия.

За анулирана регистрация за услуга Клиентът може да бъде информиран по имейл или по друг начин, включително по телефон.

Чл.12. Промени на условията на услугата.

Промени в дата, времеви срок на провеждане, програма, водещ/и, такси, условия за плащане и политиката за анулиране на регистрация за услуга, се допускат само при условията, които са посочени по-долу:

 1. Промяна на дата, времеви срок на провеждане на онлайн консултация и/или онлайн тренинг.

Промяна на дати и/или времеви срок на провеждане на онлайн консултация / онлайн тренинг от страна на „Алетейя“ ЕООД се допуска само при възникване на форсмажорни обстоятелства и/или на събития с непреодолима сила, възпрепятстващи „Алетейя“ ЕООД да изпълни заявените услуги в посочените срокове и място по независещи от „Алетейя“ ЕООД причини и други, подробно изброени в Чл. 11, точка 2), подточка 2.

 1. Промяна на брой участващи Клиенти в  онлайн тренинг:

 

2.1. Промяна на брой участващи Клиенти в консултация/ онлайн тренинг от страна на Клиент.

Промяната на броя на участващи Клиенти в онлайн консултация/ онлайн тренинг от страна на   Клиент в посока на увеличаване е допустимо само и единствено след потвърждение от страна на „Алетейя“ ЕООД, че услугата може да бъде изпълнена спрямо допълнителния брой участници в онлайн консултация / онлайн тренинг и след уговаряне на условията и размера на доплащането.   

2.2. Промяна на брой участващи Клиенти в онлайн тренинг от страна на „Алетейя“ ЕООД.

„Алетейя“ ЕООД си запазва правото да променя броя на участниците в онлайн тренинг посока към увеличението на броя на участващите, при което няма да се променят никакви други условия, касаещи предоставяната услуга, за което не дължи уведомяване на Клиентите, които вече са заплатили такса за услугата.

 1. Промяна на Клиентите.

В срок до 10 дни преди датата на изпълнение на услугата Клиентът има право без заплащане на такси и неустойки, като отправи уведомяване на „Алетейя“ ЕООД по имейл да заяви желание за променя на имената на участващите в онлайн консултация/ онлайн тренинг, ако не се променя броят на участниците.  При този случай страна по договора за услуги с „Алетейя“ ЕООД е/са новите участници, Лицето, което прехвърля, и лицето, на което се прехвърля договора, са солидарно отговорни за заплащане на таксата за услугата. Промени на участниците след указания срок се считат за приети от „Алетейя“ ЕООД, само при изрично потвърждаване от страна на „Алетейя“ ЕООД. При липса на потвърждение, промяната не се приема, като при неявяване на Клиента се прилага Чл.7.  

 1. Промяна на мястото за провеждане на онлайн консултация/ онлайн тренинг, програмата и водещ/ите.  

В случаите, при които възникнат обстоятелства, които водят до това, „Алетейя“ ЕООД може в срок до 10 дни преди датата на провеждане на онлайн консултация / онлайн тренинг, едностранно да промени програмата, водещ/ите и мястото за провеждане на онлайн консултация / онлайн тренинг с други, при същите условия, като Клиентът се съгласява, че тази промяна е незначителна. „Алетейя“ ЕООД изпраща уведомление на Клиента по имейл за промяната, като в срок до 3 дни от получаване на имейла  Клиентът информира „Алетейя“ ЕООД за решението си. При липса на писмено възражение от страна на Клиента, се приема, че  Клиентът е приел промяната. При договаряне между Клиента и „Алетейя“ ЕООД за приемане на друга услуга за замяна, предоставяна от „Алетейя“ ЕООД, която е с по-ниска такса, то Клиентът има право на възстановяване на разликата в цената. При отказ от услугата след промяната,  Клиентът получава по посочена от него банкова сметка 100 % от заплатена от него сума.

 1. Промяна на такса за онлайн консултация / онлайн тренинг.

Крайната такса за присъствие на онлайн консултация / онлайн тренинг не подлежи на промяна, освен ако не е налице изрично и недвусмислено съгласие между „Алетейя“ ЕООД и Клиента, оформено  единствено в писмена форма, в това число по имейл. 

Чл.13. Неявяване в деня на провеждането на онлайн консултация / онлайн тренинг.

Ако  Клиент, чиято такса е платена, не се включи онлайн на предвидената дата или в предвидения времеви срок на провеждането на онлайн консултация / онлайн тренинг, ще бъде считан за неявил се. При неявяване на Клиента, заплатените от Клиента такси не се възстановяват, като „Алетейя“ ЕООД запазва правото си да претендира разликата между платената част и пълната стойност на таксата, ако има извършено частично плащане на такса за услуга.

Чл.14. Достъп до провеждания на онлайн консултация / онлайн тренинг. 

Заплатените такси за присъствие на онлайн консултация / онлайн тренинг дават право на присъствие единствено на онези лица, за които „Алетейя“ ЕООД е предварително уведомена, че ще присъстват.

Чл. 15. Рекламации и докладване на проблеми.

В случай на възникнал проблем във връзка с онлайн консултация / онлайн тренинг, може да се подаде докладване и/или рекламация на телефон: 0886 677 325, е-mail: office@e-psiholog.eu или да се информира „Алетейя“ ЕООД  по друг недвусмислен начин, удобен на Клиента. При проблем и рекламация, Клиентът следва да уведоми „Алетейя“ ЕООД без неоправдано забавяне и не по-късно от 24 часа от узнаването, като се отчитат конкретните обстоятелства за случая. Уведомяването трябва да се направи в писмена или друга, удобна на клиента форма, включително чрез електронна поща или друго техническо средство, което дава възможност то да бъде възпроизведено. 

Клиентът има право в 24-месечен срок от заплащане на услугата да направи рекламация, да отправи съобщения, искания или жалби относно качеството на предоставената услуга в писмена или устна форма по телефон, имейл или по друг подходящ начин, удобен за Клиента.

При предявяване на рекламация Клиентът посочва предмета на рекламацията, предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламацията, имена, адрес, телефон и имейл за контакт.

При подаване на рекламация Клиентът задължително следва да приложи и документите, на които се основава претенцията, а именно:

– фактура или банково извлечение за извършено плащане;

– доказателства, установяващи несъответствието на услугата с договореното;

– други документи, установяващи претенцията по основание и размер.

Уведомяването за рекламация е писмено, като е допустимо и уведомяване по имейл и други начини, удобни на клиента.

При желание от страна на клиента и за негово улеснение, може да се ползва следния незадължителен формуляр:

Стандартен формуляр за упражняване правото на рекламация:

(Клиентът при желание може да попълни и изпрати настоящия формуляр единствено, ако желае да направи рекламация на „Алетейя“ ЕООД)

До: „Алетейя“ ЕООД, ЕИК 203247004, ДДС № BG 203247004,  със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. Красно село, ул. Хубча 8, ет.1, офис А1

тел:   +359 886 677 325

e–mail:  office@e-psiholog.eu

С настоящото уведомявам/e, че открих/ме несъответствие на услугата/ите с договореното.

Предмет на рекламацията:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Име и фамилия на Клиента (или имена и фамилии на участниците, ако са повече от един): ………………………………………………………..

Име и ЕИК на фирма или друго образувание: ………………………………………………………..

Е-mail и телефон за връзка:  ………………………………………………………………..

Адрес:  ………………………………………………………………..

Име на консултация/ онлайн тренинг, който е обект на рекламация и евентуално дата, обявена за провеждането:

………………………………………………………………..

Предпочитан начин на удовлетворение (отбележете с „Да“ срещу желаната опция):

– Замяна на услугата с друга аналогична или по-скъпа и по-качествена услуга без доплащане на разлика в таксата при избор на по-скъпа услуга;

– Отбив от цената;

– Възстановяване на 100% от заплатената сума, доказано, че е заплатена от клиента с фактура и/или с банково извлечение;

Прилагам следните документи (оформете съобразно притежаваното от Вас):

– фактура или банково извлечение за извършено плащане;

– доказателства, установяващи несъответствието на услугата с договореното;

– други документи, установяващи претенцията по основание и размер.

Имена на Клиента/ите: …………………………………………………………………

Подпис на Клиента/ите (само при подаване на хартия):

…………………………………………………………………

Дата: …………………………………

„Алетейя“ ЕООД поддържа Регистър на предявените рекламации. На Клиента се изпраща документ на указания от него имейл, в който е посочен номера на рекламацията от Регистъра и името на услугата.  

Рекламациите се разглеждат в срок най-късно до 30 дни от получаването им, като в случай, че рекламацията е основателна, Клиентът има право на компенсация:

– Замяна на услугата с друга аналогична или по-скъпа и по-качествена услуга без доплащане на разлика в таксата при избор на по-скъпа услуга;

– Отбив от цената;

– Възстановяване на 100% от заплатената от Клиента сума, доказано с фактура и/или с банково извлечение за извършеното заплащане;

Когато „Алетейя“ ЕООД удовлетвори рекламацията, издава акт за това, който се съставя в два екземпляра и предоставя задължително един екземпляр на Клиента.

 Чл. 16. Интелектуална собственост и авторски права.

 1. Всички материали, ресурси на сайта, както и всички такива, касаещи услугите (онлайн консултации/ онлайн тренинги) на „Алетейя“ ЕООД, включително наличните бази данни, се ползват от защитата на сега действащия Закон за авторското право и сродните му права, а така също и на международните договорености, по които България е страна.
 2. Препубликуването на публикувани в сайта, е-списание „Психика“, онлайн консултации, онлайн тренинги, материали (или на части от тях), е възможно само след договаряне с техните автори или с „Алетейя“ ЕООД. В този случай е задължително да се укаже конкретен автор и че материалът е предоставен от сайта и да се постави активна хипервръзка (https://e-psiholog.eu).
 3. Никаква част от описаните в т.1 материали не може да бъде използвана за комерсиални цели.
 4. Авторските права на материалите, както и сродните им права (преводачески, съставителски, права за преработка и др.) принадлежат на лицата, които са ги създали (съгласно чл. 5, 9, 11, 12 от Закона за авторското право и сродните му права).
 5. Използват се снимки с CC0 Creative Commons (безплатни за търговска употреба, при които не се изисква признание на авторството) и неограничени от лиценз, както и собствени дизайнерски дигитални разработки, които са с авторски права, принадлежащи на „Алетейя“ ЕООД. Използват се заплатени и лицензирани PowerPoint и Publisher шаблони и ресурси. При възникнали проблеми, моля незабавно се свържете с „Алетейя“ ЕООД по удобни за Вас канали!
 6. Достъпът до публикувани материали, ресурси и други от страна на „Алетейя“ ЕООД може да бъде спиран само по инициатива на „Алетейя“ ЕООД при получаване на неопровержими доказателства за плагиатство, нанасяне на ущърб на трети лица и други закононарушения, които не са били известни на „Алетейя“ ЕООД към момента на публикуването им.
 7. Никой от „Алетейя“ ЕООД не носи отговорност за действия на трети “лица”, както и за допуснати вреди, нереализирана печалба и т.н.
 8. „Алетейя“ ЕООД има правото да претендира обезщетение за претърпените преки и косвени вреди в пълен размер за случаите, когато неправомерно е копирана и потребявана интелектуална собственост, касаеща сайта, е-списание „Психика“ и предоставяните от „Алетейя“ ЕООД услуги.

Чл.17. Прекратяване и разваляне на договора.

„Алетейя“ ЕООД си запазва правото по свое усмотрение, без да отправя предизвестие за това към Клиента, да прекрати едностранно договора, в случаите, когато установи, че предоставяните от „Алетейя“ ЕООД услуги се използват от Клиента в нарушение на настоящите Общи условия, а също и в нарушение на действащото законодателство в Република България и в нарушение на общоприетите нравствени и морални норми.  

Договорът между страните се прекратява и при преустановяване на дейността на „Алетейя“ ЕООД или прекратяване поддържането на сайта на „Алетейя“ ЕООД.

Извън посочените по-горе случаи всяка от страните може да развали настоящия договор в случай на неизпълнение на задълженията по договора, като за целта отправи  десет дневно писмено предизвестие  до другата страна. За валидна форма на уведомяване се счита и изпращането по имейл. Възстановяване на заплатени такси е по реда на чл. 11 от настоящите Общи условия.

Чл.18. Спорове и подсъдност.

Всички спорове по повод договора за услуга, сключен между Клиента и „Алетейя“ ЕООД, ще бъдат разрешавани от страните по взаимно съгласие. Ако страните не постигнат съгласие, спорът ще бъде отнесен до компетентния съд, съгласно законодателството на Република България, като за приложимо право страните определят българските закони.  

Всеки Клиент, който е страна по договора с „Алетейя“ ЕООД, може да инициира производство за алтернативно решаване на потребителски спорове съгласно Закона за защита на потребителите пред Обща Помирителна комисия към Комисията за защита на потребителите, със седалище: гр. София, пл. Славейков № 4А, тел. 02/ 9330 517, интернет страница www.kzp.bg, e-mail: adr.sofia@kzp.bg. Процедурата е доброволна и извънсъдебна, като решението на органа за алтернативно решаване на спорове не е задължително за страните по спора. Спорове между страните могат да се отнасят и към поддържаната от Европейската комисия платформа за разглеждане на потребителски спорове, достъпна на интернет адрес: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.adr.show .

Чл. 19. Лични данни.

„Алетейя“ ЕООД полага всички усилия да бъде спазено действащото законодателство в сферата на защитата на личните данни, като се осигури надежден и сигурен сайт, защита на предоставяните данни срещу случайно или умишлено манипулиране, загуба, унищожение и достъп от неупълномощени лица. „Алетейя“ ЕООД редовно проверява системите и процесите си за сигурност. Чувствителната информация, като банкови данни и други, е защитена от протоколи за криптиране, за да защити информацията, изпратена по интернет. Повече информация може да намерите в Политиката за сигурност, достъпна на сайта.

Чл. 20. Кореспонденция и комуникация.

Със завършване на регистрацията за услуга, Клиентът се съгласява да получи имейл, съдържащ информация за направената регистрация. За да си осигури ползването на услугата, Клиентът трябва да използва реален и действащ, правилно изписан имейл адрес. „Алетейя“ ЕООД (включително служителите на „Алетейя“ ЕООД) не носи отговорност и няма задължението да проверява грешно или некоректно представени данни при регистрация за услуги, в това число имейл адреси, телефонни номера и други.

„Алетейя“ ЕООД и всички Клиенти (физически лица, юридически лица, други образувания), както и посетителите на сайта, се съгласяват, че за контакт между страните се приемат:

Зa „Алетейя“ ЕООД с ЕИК 203247004, регистрация по ДДС № BG203247004:

– Адрес: гр. София, ж.к. Красно село, ул. Хубча 8, ет.1, офис А1

– тел:   +359 886 677 325

– e–mail:  office@e-psiholog.eu

– формата за контакт в сайта;          

За Клиента или потребителя на сайта:

– телефон, посочен от Клиента в регистрационния формуляр/ кореспонденцията;

– имейл, посочен от Клиента в регистрационния формуляр/ кореспонденцията;

– писмо до адреса, посочен от Клиента в регистрационния формуляр/ кореспонденцията;

Чл. 21. Изменение на Общите условия.

Настоящите Общи условия могат да бъдат променени едностранно от „Алетейя“ ЕООД по всяко време чрез актуализирането им в сайта, управляван и администриран от „Алетейя“ ЕООД и при спазване на разпоредбите на Закона за защита на потребителите (ЗЗП) и Търговския закон (ТЗ), при което промяната влиза незабавно в сила.

„Алетейя“ ЕООД се задължава да уведоми Клиентите за всяко изменение в настоящите Общи условия в 7-дневен срок от настъпването на това обстоятелство на посочения от Клиента имейл адрес.  

В случай че Клиентът не е съгласен с измененията в общите условия, последният в 1-месечен срок от уведомяването с писмено уведомление до „Алетейя“ ЕООД може да се откаже от договора и да анулира регистрацията си, без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка, или да продължи да го изпълнява при действащите преди изменението Общи условия. Ако Клиентът не упражни правото си да се откаже от договора по реда, уреден в настоящите Общи условия в рамките на 1-месечния срок от писменото уведомяване, се счита, че изменението е прието от Клиента без възражения.

Общите условия влизат в сила незабавно спрямо всички Клиенти, без да е необходимо уведомяване, в случай че извършените промени на Общите условия са наложени по силата на влязъл в сила нормативен акт. 

Чл.22. Контакт с „Алетейя“ ЕООД:

Сайтът на „Алетейя“ ЕООД – https://www.e-psiholog.eu/ и всички негови подстраници, включилено форум https://www.e-psiholog.eu/forum/ се администрира и управлява от „Алетейя“ ЕООД, с ЕИК 203247004, ДДС № BG203247004. Можете да се свържете с „Алетейя“ ЕООД по следния начин::

– Адрес: гр. София, ж.к. Красно село, ул. Хубча 8, ет.1, офис А1

– тел:   +359 886 677 325

– e–mail:  office@e-psiholog.eu

– формата за контакт в сайта;

Чл.23. Органи, регулиращи дейността на „Алетейя“ ЕООД.

Органите, регулиращи дейността на „Алетейя“ ЕООД са Комисия за защита на потребителя (КЗП) и Комисия за защита на личните данни (КЗЛД), със следните координати:

Комисия за защита на потребителите

– уебсайт: www.kzp.bg;

– тел.за контакт  0700 111 22

– ел. адрес:  info@kzp.bg

– адрес: гр. София, пл. Славейков, №4А, ет. 3, 4 и 6

Комисия за защита на личните данни

– уебсайт: www.cpdp.bg

– тел. за контакт 02/91-53-518

– ел. адрес: kzld@cpdp.bg

– адрес: гр. София, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Чл.24. Отзиви и коментари на сайта.

„Алетейя“ ЕООД не носи отговорност за изразеното мнение на сайта и всички негови подстраници, включително форумът https://www.e-psiholog.eu/forum/, създадено и публикувано от Клиентите под формата на съобщения. Клиентът и потребителят на сайта остава единствено отговорен за съдържанието на публикуваните от него съобщения.  

„Алетейя“ ЕООД си запазва правото да модерира и премахва всички съобщения, които не отговарят на установените морални и правни норми.

Чл.25. Допълнителни разпоредби.

„Алетейя“ ЕООД и Клиентът декларират, че в случай че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, то това няма да води до недействителност на целия договор или на други негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или на установената практика.

Настоящата Политика е последно обновена на 16.11.2022 г. Ние можем да я променяме, за да бъде актуална спрямо действащото законодателство или нашите политики за поверителност. Ние ще публикуваме всички промени на тази страница и Ви насърчаваме да я следите редовно, за да бъдете информирани.

Scroll to Top